Algemene Voorwaarden

+31 (0) 646052607

Algemene Voorwaarden Disclamer Sitemap Copyright Profinesse 2010-2016© All Rights Reserved Tel. 0646052607 Info@profinesse.nl

Profinesse

' Dit is de wereld van internet, als je niet weet

wat je wilt, ben je weg!'

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Artikel 0 Definities

 

In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder:

 

0.1 Profinesse:

 

- Profinesse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 54.34.19.44

 

0.2 Opdrachtgever: iedere persoon of rechtspersoon die met Profinesse een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten en voorts diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtsopvolgers.

 

0.3 Opdracht: Opdrachtgever verzoekt Profinesse mondeling dan wel schriftelijk om een geschikte Kandidaat te zoeken, leveren, werven en/of te selecteren.

 

0.4 Medewerker: een bij Profinesse onder contract staande persoon.

 

0.5 Kandidaat: een Medewerker, een bij Profinesse ingeschreven persoon dan wel een door Profinesse geselecteerde persoon die in het kader van de Opdracht bekend wordt bij Opdrachtgever.

 

0.6 Werving & Selectie: Profinesse bemiddelt tussen Opdrachtgever en één of meer Kandidaten met als doel partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar te laten aangaan. Opdrachtgever betaalt bij een bemiddeling een fee aan Profinesse.

 

0.7 Detachering (door derden): Opdrachtgever leent een Medewerker van Profinesse in voor bepaalde tijd tegen vooraf overeengekomen voorwaarden.

 

0.8 Opdrachtbevestiging: schriftelijke weergave van de overeengekomen voorwaarden tussen

 

Profinesse en Opdrachtgever bij de bemiddeling en/of de inzet van een Kandidaat.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle door Profinesse gedane aanbiedingen en op alle door haar gesloten overeenkomsten met Opdrachtgever.

 

1.2 Deze algemene bepalingen zijn tevens van toepassing op toekomstige Opdrachten en overeenkomsten met inachtneming van het in artikel 1.8 bepaalde van deze algemene bepalingen.

 

1.3 Deze algemene bepalingen worden aan Opdrachtgever verstrekt tegelijkertijd met de aanbieding c.q. offerte dan wel tegelijkertijd met de (concept) overeenkomst. Tevens liggen deze algemene bepalingen ter inzage bij de K.v.K. te Leiden.

 

1.4 Alle aanbiedingen van Profinesse, in welke vorm dan ook, zijn slechts geldig voor de duur van dertig (30) dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders vermeld. Artikel 2.4 blijft te allen tijde van toepassing.

 

1.5 Algemene bepalingen van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze algemene bepalingen van Opdrachtgever met uitsluiting van (een deel van) de algemene bepalingen van Profinesse op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

1.6 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze algemene bepalingen zijn slechts bindend indien en voorzover dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

1.7 Indien enige bepaling van deze algemene bepalingen nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene bepalingen volledig van kracht blijven. In dat geval zullen Profinesse en Opdrachtgever in overleg treden om in redelijkheid een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud, het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen, overeen te komen.

 

1.8 Deze algemene bepalingen blijven geldig tot het moment dat deze worden herzien en worden vastgelegd in een nieuwe versie en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

1.9 Indien en voor zover Profinesse en/of een dochtermaatschappij één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen die rechtspersoon en de Opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. er sprake is van een daartoe strekkende Opdracht, dan zijn de bijbehorende algemene bepalingen van toepassing:

 

- Overeenkomsten tot Werving & Selectie (artikel 2 t/m 6);

 

- Overeenkomsten tot Detachering en/of inzet op projectbasis (artikel 7 t/m 16);

 

- Alle overeenkomsten (artikel 17 t/m 19). Werving & Selectie

 

De volgende bepalingen hebben betrekking op het uitvoeren van Opdrachten op basis van Werving &

 

Selectie.

 

Artikel 2 Algemeen

 

2.1 Profinesse werft en selecteert geschikte Kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan dit Profinesse mondeling dan wel schriftelijk verzoeken. Tevens kan Profinesse hiertoe zelf het initiatief nemen.

 

2.2 Profinesse selecteert één Kandidaat of meerdere Kandidaten uit haar bestand door deze Kandidaat of Kandidaten mondeling aan de Opdrachtgever voor te stellen en/of de resumé(’s) of C.V.(’s) aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

 

2.3 Indien de Opdrachtgever en de Kandidaat overeenstemming hebben bereikt over het dienstverband dan wel indien de Kandidaat bij de Opdrachtgever anderszins te werk wordt gesteld, is de Opdrachtgever verplicht Profinesse hierover binnen 5 werkdagen na aanvang van bovengenoemde feiten te informeren.

 

2.4 De Opdrachtgever is aan Profinesse de Werving & Selectie-fee verschuldigd als omschreven in artikel 4, indien een door Profinesse aan de Opdrachtgever, of daaraan gelieerde ondernemingen, voorgestelde Kandidaat binnen twaalf maanden na voorstellen in dienst treedt of anderszins al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij de Opdrachtgever, bij een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Opdrachtgever in een groep verbonden is en/of bij aan de Opdrachtgever respectievelijk aan deze groepsmaatschappijen anderszins gelieerde ondernemingen.

 

2.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om Kandidaten van Profinesse voor de duur van een Opdracht en een aansluitende periode van twaalf maanden zonder schriftelijke toestemming van Profinesse of anders dan in het kader van een schriftelijke overeenkomst met Profinesse in dienst te nemen of anderszins werkzaam te laten zijn. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan Profinesse een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,-- per overtreding, onverminderd het recht van Profinesse van de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

 

2.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Profinesse voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profinesse aan derden bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan Profinesse een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,-- per overtreding, onverminderd het recht van Profinesse van de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

 

2.7 De Werving & Selectie voorwaarden zoals omschreven in artikel 2.4, 2.5 en 2.6 zijn ook van toepassing bij het door Opdrachtgever in dienst nemen van adviseurs en/of ondersteunend personeel

 

van Profinesse.

 

Artikel 3 Opdrachtbevestiging

 

3.1 Elke Opdracht tot Werving & Selectie die leidt tot indiensttreding van de voorgestelde Kandidaat bij Opdrachtgever zal door middel van een schriftelijke Opdrachtbevestiging en met verwijzing naar deze voorwaarden door Profinesse aan Opdrachtgever worden bevestigd.

 

3.2 De Opdrachtbevestiging bevat onder meer de volgende specificaties:

 

- Opdrachtnummer;

 

- Overeengekomen Werving & Selectie-fee (zie artikel 4);

 

- Naam van de Kandidaat;

 

- Functienaam;

 

- Startdatum;

 

- Facturatiedata.

 

3.3 Tenzij de Opdrachtgever binnen acht dagen na verzending van de Opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar ingediend heeft, wordt de Opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

3.4 Wijzigingen in of van een Opdrachtbevestiging zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door

 

Profinesse zijn bevestigd.

 

Artikel 4 Werving & Selectie-fee

 

4.1 De Werving & Selectie-fee wordt berekend op basis van het toekomstig bruto jaarsalaris van de Kandidaat. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief vakantiegeld en alle emolumenten, dat de Kandidaat van Profinesse bij indiensttreding gaat verdienen en is ook in geval van deeltijdfuncties en/of dienstverbanden korter dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek en een volledig jaar.

 

4.2 Onder emolumenten zijn mede, doch niet uitsluitend, begrepen: vakantietoeslag, een dertiende maand, verwachte tantième, verwachte bonussen en provisies, de auto van de zaak en algemene onkostenvergoedingen.

 

4.3 De Werving & Selectie-fee bedraagt (met een minimum van EUR 2570,--) minimaal 18% tot 25% van het bruto (geraamde) jaarsalaris, afhankelijk van de doelgroep te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

 

4.4 De Werving & Selectie-fee wordt aan de Opdrachtgever gefactureerd met een betalingstermijn van maximaal 2 weken, één week voorafgaand aan de indiensttreding van de door Profinesse geselecteerde Kandidaat.

 

Bij plaatsen biedt Profinesse de werkgever de optie aan om het totaal bedrag in twee keer te betalen. Profinesse gaat zonder tegenbericht standaard uit van een proefmaand. Dit houdt in dat de tweede betaling wordt overmaakt als de nieuwe werknemer door zijn proeftijd van een maand is gekomen. Mocht de Kandidaat binnen zijn proeftijd van een maand worden ontslagen of binnen een maand uit eigen beweging vertrekken, dan behoeft de tweede betaling niet in betaling te worden gesteld. In dat geval zal Profinesse degewenst een nieuwe zoekopracht aannemen welke maximaal 6 maanden zal duren. Profinesse staat bij deze overeenkomst in voor passende kandidaten. Mocht hieruit een nieuwe dienstverband ontstaan dan ontvangt u een factuur gelijk aan het restbedrag van de tweede betaling van de originele factuur behorende bij de W&S overeenkomst eerste Kandidaat.

 

4.5 De Opdrachtgever is behalve de Werving & Selectie-fee aan Profinesse verschuldigd alle kosten die Profinesse ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Profinesse en de Opdrachtgever is overeengekomen.

 

4.6 De Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Profinesse de gegevens te verstrekken noodzakelijk voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de datum van indiensttreding. Indien de Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens heeft verstrekt om het bruto jaarsalaris en de datum waarop de Werving & Selectie-fee kan worden gefactureerd, te bepalen, is Profinesse gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de datum voor facturering te schatten en conform die schatting te factureren. Profinesse zal bij

 

verzending van de factuur aangeven waarop de berekende Werving & Selectie-fee is gebaseerd.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 

5.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing met een door Profinesse geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst.

 

5.2 De Opdrachtgever aanvaardt dat Profinesse op geen enkele wijze aansprakelijk is voor

 

tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door Kandidaten die Profinesse heeft geselecteerd.

 

Artikel 6 Inspanningsverplichting

 

6.1 Indien een Kandidaat van Profinesse in dienst treedt bij de Opdrachtgever en voor het verstrijken van de proeftijd niet meer bij Opdrachtgever in dienst is, zal Profinesse eenmalig, mits de Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Profinesse heeft voldaan, voor de helft van de gebruikelijke kosten en naar vermogen een nieuwe Kandidaat trachten te werven en selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor, de eerste Kandidaat bij de Opdrachtgever werkzaam is geweest.

 

6.2 De inspanningsverplichting van Profinesse duurt maximaal 6 maanden of zoveel eerder totdat de Opdrachtgever in deze periode de door de eerste Kandidaat vervulde functie zelf of op andere wijze heeft ingevuld.

 

6.3 Indien een door Profinesse in het kader van deze inspanningsverplichting voorgestelde Kandidaat bij de Opdrachtgever in dienst treedt, of indien de Opdrachtgever in deze periode de functie op een andere wijze heeft ingevuld, is Profinesse van haar verdere verplichtingen uit hoofde van deze inspanningsverplichting gekweten.

 

6.4 Indien de Opdrachtgever van deze regeling gebruik wenst te maken, dient hij binnen 14 dagen na

 

beëindiging van het dienstverband met de eerste Kandidaat Profinesse daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep kan doen.

 

Detachering

 

De volgende bepalingen hebben betrekking op het uitvoeren van Opdrachten op basis van Detachering.

 

Artikel 7 Algemeen

 

7.1 Profinesse werft en selecteert geschikte Kandidaten ten behoeve van Detachering bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan dit Profinesse mondeling dan wel schriftelijk verzoeken. Tevens kan Profinesse hiertoe zelf het initiatief nemen.

 

7.2 Profinesse selecteert één Kandidaat of meerdere Kandidaten uit haar bestand door deze Kandidaat of Kandidaten mondeling aan de Opdrachtgever voor te stellen en/of de resumé(’s) of C.V.(’s) aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

 

7.3 De Opdrachtgever is aan Profinesse het tarief verschuldigd als omschreven in artikel 8, indien een door Profinesse aan de Opdrachtgever, of daaraan gelieerde ondernemingen, voorgestelde Kandidaat binnen twaalf maanden na voorstellen in dienst treedt of anderszins al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij de Opdrachtgever, bij een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Opdrachtgever in een groep verbonden is en/of bij aan de Opdrachtgever respectievelijk aan deze groepsmaatschappijen anderszins gelieerde ondernemingen.

 

7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om Kandidaten van Profinesse voor de duur van een Opdracht en een aansluitende periode van twaalf maanden zonder schriftelijke toestemming van Profinesse of anders dan in het kader van een schriftelijke overeenkomst met Profinesse in dienst te nemen of anderszins werkzaam te laten zijn. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan Profinesse een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,-- per overtreding, onverminderd het recht van Profinesse van de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

 

7.5 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Profinesse voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profinesse aan derden bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan Profinesse een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,-- per overtreding, onverminderd het recht van Profinesse van de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

 

7.6 Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst tussen Profinesse en de voorgestelde Kandidaat zijn er verschillende contractvormen mogelijk. Proeftijd en opzegtermijn kunnen per contract variëren en worden in de Opdrachtbevestiging (zie artikel 8) weergegeven.

 

7.7 Bij een algemeen verbindend verklaring van een CAO zal deze door Profinesse worden

 

gevolgd.

 

Artikel 8 Opdrachtbevestiging

 

8.1 Elke Opdracht tot Detachering die leidt tot Detachering van de voorgestelde Kandidaat bij Opdrachtgever zal door middel van een schriftelijke Opdrachtbevestiging en met verwijzing naar deze voorwaarden door Profinesse aan Opdrachtgever worden bevestigd.

 

8.2 De Opdrachtbevestiging bevat onder meer de volgende specificaties:

 

- Opdrachtnummer en omschrijving van de werkzaamheden;

 

- Overeengekomen tariefstelling (exclusief BTW) door Profinesse aan Opdrachtgever in rekening te brengen inzake normale uren;

 

- Startdatum en, indien mogelijk, de verwachte einddatum;

 

- Geschatte uren voor de totale Opdracht;

 

- Aantal te werken uren per week;

 

- Naam van de in te zetten Medewerker;

 

- Voorwaarden ten aanzien van vervoerskosten c.q. een auto van de zaak indien overeengekomen;

 

- Tussentijdse opzegtermijn en proeftijd indien overeengekomen;

 

- Voorwaarden inzake overname van de in te zetten Medewerker indien overeengekomen;

 

- Andere bepalingen die op de desbetreffende Opdracht van toepassing zijn.

 

8.3 Het tarief kan bestaan uit een vast honorarium en/of een uurtarief en in rekening te brengen materiaalkosten, reiskosten en/of andere kosten.

 

8.4 Voor de tariefstelling bij overwerk volgt Profinesse de bij Opdrachtgever gehanteerde opslagpercentages.

 

8.5 Tenzij de Opdrachtgever binnen acht dagen na verzending van de Opdrachtbevestiging, schriftelijk bezwaar ingediend heeft, wordt de Opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

8.6 Wijzigingen in of van een Opdrachtbevestiging zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door

 

Profinesse zijn bevestigd.

 

8.7 Voor afwijking van de tevoren vastgestelde vermoedelijke tijdsduur voor de uitvoering van de

 

Opdracht is Profinesse niet aansprakelijk.

 

Artikel 9 Verrichting van de werkzaamheden

 

9.1 Opdrachtgever verplicht zich de door Profinesse ingezette Medewerker toegang te verlenen tot de plaats,waar de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Opdrachtbevestiging dienen te worden verricht, alsmede in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij de Opdrachtgever gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.

 

9.2 De Opdrachtgever zal de werkplek waar hij de Medewerker werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is, om te voorkomen dat de Medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt.

 

9.3 De Opdrachtgever zal aan Profinesse en/of de Medewerker vóór aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken over de van de Medewerker verlangde beroepskwalificaties.

 

9.4 De Opdrachtgever zal aan Profinesse en/of de Medewerker vóór aanvang van de werkzaamheden een document verstrekken met de specifieke kenmerken van de werkplek waar de werkzaamheden verricht gaan worden.

 

9.5 Opdrachtgever stelt de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de

 

Medewerker inclusief de daarbij behorende instructies.

 

Artikel 10 Voortgang van de werkzaamheden

 

10.1 Voor de voortgang van de overeengekomen werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Opdrachtbevestiging dienen te worden verricht houdt de door Profinesse ingezette Medewerker een weekstaat bij ter registratie van de gewerkte uren. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en vrije dagen juist en duidelijk zijn ingevuld en ondertekent de weekstaat voor akkoord. Door ondertekening van de weekstaat verklaart de Opdrachtgever zich eveneens akkoord met de inhoud en kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden in de betreffende week.

 

10.2 Opdrachtgever staat in voor tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de weekstaten.

 

10.3 Bij verschil tussen een bij Profinesse ingeleverde weekstaat en het door Opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij Profinesse ingeleverde exemplaar als juist, tenzij Opdrachtgever

 

het tegendeel kan aantonen.

 

0.4 Profinesse verplicht zich om bij de uitvoering van de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Opdrachtbevestiging dienen te worden verricht alle gegevens en bereikte resultaten aan Opdrachtgever over te dragen. Alle rechten ten aanzien van verbeteringen en ontwikkelingen voor zover rechtstreeks voortvloeiend uit het uitgevoerde werk vallen toe aan de

 

Opdrachtgever.

 

Artikel 11 Facturering

 

11.1 Facturering geschiedt vierwekelijks of anders overeengekomen op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren.

 

11.2 De door Profinesse periodiek in te dienen facturen worden samengesteld aan de hand van de door de Opdrachtgever c.q. diens personeelsleden voor akkoord getekende weekstaten.

 

11.3 Niet per Opdrachtbevestiging gespecificeerde onkosten, door Medewerkers van Profinesse gemaakt ten behoeve van de overeengekomen Opdrachtbevestiging, worden aan de Opdrachtgever in

 

rekening gebracht.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 

12.1 De partij die ingevolge de navolgende leden de verantwoordelijkheid draagt voor de werkzaamheden, die ten behoeve van de overeengekomen Opdrachtbevestiging worden verricht, aanvaardt daarmee tevens de aansprakelijkheid voor schade die geleden wordt als gevolg van nalatigheid of tekortkomingen van ingezette Medewerkers.

 

12.2 Werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Opdrachtbevestiging op locatie van de Opdrachtgever of op locatie van zijn Opdrachtgever worden uitgevoerd, vinden plaats onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ten aanzien van door Profinesse ingezette Medewerkers geldt dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voorzover de werkzaamheden op locatie van de Opdrachtgever of op locatie van zijn Opdrachtgever plaatsvinden.

 

12.3 Indien en voorzover lid 12.2 niet van toepassing is, is Profinesse tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade, indien en voorzover niet verzekerd onder enige schadeverzekering, die Opdrachtgever lijdt als gevolg van nalatigheid of tekortkomingen van door Profinesse ingezette en onder Profinesse’s leiding en toezicht werkzame Medewerkers, begaan bij de uitvoering van de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Opdrachtbevestiging dienen te worden verricht, indien en voorzover deze nalatigheid of tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale oplettendheid en bij normale wijze van uitvoering vermeden hadden kunnen en moeten worden.

 

12.4 Schadevorderingen ten gevolge van het hierboven vermelde dienen uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder als de wederpartij de schade had kunnen onderkennen, bij Profinesse schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

 

12.5 De door Profinesse te vergoeden schade, zoals in artikel 12.3 beschreven, zal nimmer het door Profinesse ter zake van de Opdracht tot Detachering en/of op projectbasis gefactureerde bedrag overschrijden.

 

12.6 De Opdrachtgever is verplicht om Profinesse in de gelegenheid te stellen en alle medewerking te verlenen om de overeengekomen werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Opdracht dienen te worden verricht uit te voeren en het project tot stand te brengen.

 

Dit omvat tevens het uitvoeren van noodzakelijke verbeteringen tot herstel van fouten in het verrichte werk, voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is. Bij gebreke van deze medewerking zal Profinesse uit de verplichtingen van artikel 12.3 ontslagen zijn.

 

12.7 Opdrachtgever vrijwaart Profinesse voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

 

12.8 Indien een Medewerker betrokken raakt bij een ongeval, dient de Opdrachtgever bevoegde instanties én Profinesse hiervan onverwijld in kennis te stellen. Tevens dient zij er zorg voor te dragen dat er een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval / beroepsziekte. Profinesse zal van alle onderzoeken een kopie krijgen. Eveneens behoudt Profinesse zich het recht om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.

 

12.9 De Opdrachtgever zal aan Medewerker alle schade vergoeden (inclusief kosten van rechtsbijstand) die de Medewerker in de uitoefening van zijn arbeid bij Opdrachtgever lijdt, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtgever alle verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Medewerker.

 

12.10 Indien een bedrijfsongeval leidt tot de dood, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel

 

6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.

 

12.11 De Opdrachtgever zal aan Medewerker alle schade vergoeden (inclusief kosten van rechtsbijstand) die de Medewerker lijdt doordat een aan Medewerker toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen te verrichten werkzaamheden zaak is beschadigd of teniet gegaan.

 

12.12 De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen alle aansprakelijkheid op grond van het

 

bepaalde in artikel 12.

 

Artikel 13 Tussentijdse wijziging en opzegging

 

13.1 Wijziging, uitbreiding of beperking van de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en Profinesse komt niet tot stand tenzij Profinesse deze schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

 

13.2 Het is beide partijen toegestaan de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen, indien één der partijen in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert.

 

13.3 In het geval van het voorgaande artikel (13.2) vindt afrekening plaats op basis van de stand van het project en de gemaakte kosten. Alle vorderingen die Profinesse in deze gevallen op de Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

 

13.4 Profinesse is gerechtigd tussentijds in het tarief één of meer van onderstaande kostenverhogingen geheel of evenredig te verwerken.

 

- Wijziging, als gevolg van een overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift, van de beloning of arbeidsvoorwaarden van ingezette Medewerkers;

 

- Wijziging van sociale lasten en premies, wijziging van de fiscale wetgeving, invoering bij algemeen verbindend voorschrift van nieuwe lasten of premies of wijziging van het werkgeversaandeel daarin;

 

- Wijziging, als gevolg van een maatregel van toepassing zijnde binnen de CAO, van de beloning of arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de door Profinesse ingezette Medewerker;

 

- Stijging van het prijsindexcijfer van de consumptie, zoals jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld.

 

13.5 Elke in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en Profinesse eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Profinesse een door haar ingezette Medewerker niet meer ter beschikking kan stellen aan Opdrachtgever doordat de arbeidsovereenkomst tussen Profinesse en de Medewerker is beëindigd. Het einde van de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en Profinesse treedt niet in, indien Profinesse een gelijkwaardige Medewerker voor deze werkzaamheden kan leveren.

 

13.6 Indien de Opdrachtgever de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en Profinesse zonder inachtneming van de afgesproken opzegtermijn tussentijds beëindigt, dan wel Profinesse de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en Profinesse tussentijds beëindigt door een oorzaak welke geheel of grotendeels aan de Opdrachtgever is toe te rekenen, zal de Opdrachtgever aan Profinesse verschuldigd zijn een terstond opeisbare boete van 100% van het laatst geldende tarief voor de ingezette Medewerker, zulks voor de duur van de periode vanaf het moment van de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst tot het volgens de Opdrachtbevestiging overeengekomen moment van beëindiging.

 

13.7 Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting jegens Profinesse niet nakomt is Opdrachtgever in verzuim en kan Profinesse onverwijld de opdracht beëindigen, met staking van de inzet van de Medewerker, zonder dat de betalingsverplichting van Opdrachtgever conform de in de

 

Opdrachtbevestiging vastgestelde overeenkomst komt te vervallen.

 

Artikel 14 Vervanging van een Medewerker

 

14.1 In geval van ziekte korter dan twaalf weken van de ingezette Medewerker is Profinesse niet gehouden voor vervanging van deze Medewerker zorg te dragen.

 

14.2 In geval van ziekte langer dan twaalf weken treden Profinesse en de Opdrachtgever met elkaar in overleg over de mogelijke vervanging van de ingezette Medewerker.

 

14.3 Indien een Medewerker van Profinesse in strijd met de bij Opdrachtgever gebruikelijke huisregels heeft gehandeld zal direct overleg plaatsvinden met Profinesse zodat deze, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, adequate maatregelen kan nemen zoals mogelijk berispen, het geven van een waarschuwing of zelfs vervangen van de Medewerker.

 

14.4 Medewerkers die gedurende de duur van de Detachering aantoonbare hogere kwalificaties hebben gekregen qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring kunnen door Profinesse in overleg met Opdrachtgever worden vervangen. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen vervanging als bedoeld in de vorige zin, is Profinesse gerechtigd het uurtarief te verhogen tot het tarief dat

 

Profinesse normaliter voor dat hogere niveau hanteert.

 

Artikel 15 Betaling loon en wettelijke afdrachten

 

15.1 Profinesse staat in voor betaling van het loon van de ingezette Medewerker.

 

15.2 Profinesse staat jegens Opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van de Medewerker die betrokken is bij de werkzaamheden. Profinesse vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffing van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot de Medewerker die betrokken is bij de werkzaamheden zoals genoemd in de Opdrachtbevestiging.

 

15.3 Op verzoek van Opdrachtgever zal Profinesse schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de Medewerker van Profinesse die op grond van de Opdrachtbevestiging bij de Opdrachtgever is ingezet.

 

Artikel 16 Overnemen van een Medewerker

 

16.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om Medewerkers van Profinesse gedurende de Detachering of gedurende twaalf maanden na afloop van de Detachering (ongeacht de reden van beëindiging) zonder schriftelijke toestemming van Profinesse of anders dan in het kader van een schriftelijke overeenkomst met Profinesse in dienst te nemen of anderszins werkzaam te laten zijn.

 

16.2 Het verbod van artikel 16.1 geldt ook ten aanzien van Medewerkers of Kandidaten met wie de Opdrachtgever door tussenkomst van Profinesse in contact is gekomen gedurende een Opdracht. Dit verbod geldt gedurende twaalf maanden gerekend vanaf de ingangsdatum van het hier bedoelde contact.

 

16.3 Het verbod van artikel 16.1 geldt ook ten aanzien van Medewerkers die door Opdrachtgever bij derden worden ondergebracht. Opdrachtgever dient bij het doorlenen van Medewerkers van Profinesse zijn overnameafspraken met derden gelijk te stellen aan de overnameafspraken met Profinesse.

 

16.4 Bij overtreding van de bepaling van artikel 16.1, 16.2 en 16.3 verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete ter grootte van EUR 25.000,--.

 

16.5 In de Opdrachtbevestiging (zie artikel 8) kan worden overeengekomen tussen Profinesse en Opdrachtgever of en zo ja na welke termijn Opdrachtgever gerechtigd is een Medewerker van Profinesse over te nemen.

 

Algemeen

 

Artikel 17 Rechtskeuze, forumkeuze

 

17.1 De in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en Profinesse alsmede de Opdracht die daaraan ten grondslag ligt,worden volledig beheerst door Nederlands recht.

 

17.2 Indien partijen verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en Profinesse en in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Uitsluitend de burgerlijke rechter te Leiden is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

 

Artikel 18 Betalingstermijn

 

18.1 De Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie, tenzij dit een wettelijke bevoegdheid betreft.

 

18.2 Opdrachtgever zal bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst vereist is.

 

18.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Profinesse , aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Profinesse een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid te stellen middels een bankgarantie of anderszins, voor zijn verplichtingen jegens Profinesse. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Opdrachtgever.

 

18.4 Indien de Opdrachtgever het in Artikel 18.3 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Profinesse gestelde termijn, is de Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

 

18.5 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Profinesse een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom (inclusief BTW) per maand, waarbij een gedeelte van een maand als één maand wordt gerekend. De Opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de vertragingsrente, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever aan Profinesse de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden voorzover zij dit bedrag te boven mochten gaan.

 

18.6 Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoen van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoen van de op de vordering vallende kosten. Pas na voldoen van deze bedragen zal enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de hoofdsom van de openstaande vorderingen

 

worden gebracht.

 

Artikel 19 Klachten

 

19.1 Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering, de voortgang van de Opdracht en/of de kwaliteit van het geleverde werk dienen onverwijld en uiterlijk 8 dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt zijn uitgevoerd of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Profinesse te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de Opdrachtgever dienaangaande kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op juiste wijze ingediende klachten vindt in overleg plaats tussen Opdrachtgever en Profinesse. Klachten of reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

19.2 Bezwaren tegen juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn zullen klachten niet meer in behandeling worden genomen.

 

19.3 Indien Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

 

19.4 Indien er verschil van mening ontstaat over de arbeidsomstandigheden van een Medewerker zal Profinesse de situatie in eerste instantie voorleggen aan de interne VG functionaris. Indien Opdrachtgever en Profinesse het niet eens kunnen worden over de arbeidsomstandigheden, dan zal Profinesse een onafhankelijke derde inschakelen, te weten een veiligheidskundige van Aboma+Keboma te Ede. Profinesse aanvaardt de bevindingen van Aboma+Keboma als bindend.

" Zie de Mensch dan zie je meer als alleen de buitenkant "

Enthousiasme

en persoonlijke benadering zijn onze drijfveren

 

`Höher, schneller, weiter`

 

Alles gaat tegenwoordig via het internet, het moet sneller, beter, verder en vooral niet meer persoonlijk. Een face to face kennismakingsgesprek in eerste aanleg vindt nog maar zelden plaats.

 

Wij zien de mensen achter het CV!

Hun enthousiasme, aanwezigheid en hun positivisme, deze proberen wij te vertalen in een match naar de juiste kandidaat voor uw bedrijf.