Disclamer

Profinesse

`Samenwerking is de essentie van het leven`

Algemene Voorwaarden Disclamer Sitemap Copyright Profinesse 2010-2015© All Rights Reserved Tel. 0646052607 Info@profinesse.nl

Disclamer

 

 

Hoewel de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van Profinesse kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Profinesse aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door Profinesse gepubliceerde informatie.

 

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Profinesse.

 

Hoewel Profinesse ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Profinesse geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

 

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Profinesse wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierbovenvermelde.

 

Alle rechten zijn voorbehouden.

 

© copyright 2010 Profinesse

Voor meer informatie neem contact met ons op.